Política de privacitat

Hípica La Tossa, està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris, dels serveis als quals s’accedeix a través del portal web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] s’informa als Usuaris de www.hipicalatossa.com, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Hípica La Tossa, considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privadesa, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter

Personal, per mitjà del present document, Hípica La Tossa, informa:

 

1-Titularitat dels Fitxers

Hípica La Tossa, amb domicili social en Masia Can Cotillaire s/n, 08710 Santa Margarida de Montbui (ESP), és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la web http://www.agpd.es . Als que els serà aplicable la present Política de Privacitat.

 

2-Recollida i Tractament

El fitxer [WEB, NEWSLETTER], té com a principal característica:

 

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

 

  1. Per al Fitxer [WEB, NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web www.hipicalatossa.com
  2. Resoldre les qüestions formulades i remetre’ls informació sobre les nostres ofertes o serveis del portal titularitat de la Hípica La Tossa.

 

2.2-Encarregat del Tractament

En el cas que hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

 

2.3-Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l’interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l’esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè la Hípica La Tossa, envieu informació periòdica i informar de les nostres ofertes i serveis.

Si bé en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça hipicalatossa@gmail.com indicant en l’assumpte «BAIXA DE LA LLISTA DE DIFUSSIÓ «.

 

3-Mesures de Seguretat

Hípica La Tossa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

4- Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

NOTA legal- HIPICA LA TOSSA

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [WEB, NEWSLETTER], (així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de Hípica La Tossa, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, per tal de poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (drets ARCO) referent a les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter

«Personalíssim», per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– Enviar un correu electrònic a: hipicalatossa@gmail.com

– Comunicació per escrit dirigida a: Hípica La Tossa, Masia Can Cotillaire s/n, 08710 Santa Margarida de Montbui (Barcelona).

Hípica La Tossa procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos. Hípica La Tossa procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

5- Canvi de Normativa.

Hípica La Tossa es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de «codis tipus» existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: hipicalatossa@gmail.com