CONDICIONS AVÍS LEGAL

De conformitat amb la qual disposa la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que la pàgina web www.hipicalatossa.com  és propietat de Toni Tarrida Tarrida que posa a la vostra disposició la següent informació:

  1. Hipica La Tossa, amb domicili social Masia Can Cotillaire s/n 08710 Santa Margarida de Montbui (Barcelona) ESPANYA
    Dedicada a la cura i benestar dels cavalls
  1. Pot posar-se en contacte a la nostra adreça postal indicada o per telèfon o correu electrònic:
    Telèfon: +34 630 06 64 93
    Correu electrònic: hipica@hipicalatossa.com

Aquesta pàgina web ha estat creada per Hípica La Tossa amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació de les següents condicions.

CONDICIONS D'ÚS DEL WEB D´HIPICA LA TOSSA

La utilització d'aquest lloc web està subjecte a les condicions d'ús.

Li demanem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquesta web i utilitzar els materials continguts en la mateixa implica que vostè ha llegit i accepta sense cap reserva aquestes condicions.

1.- Condicions d'ús

1.1 Aquest lloc web conté materials i informació reunida i elaborada per Hípica La Tossa, amb caràcter merament informatiu.

1.2 D'incloure enllaços o links que poden contribuir a la navegació de l'usuari i altres llocs web gestionats per terceres persones, Hípica La Tossa NO respondrà ni dels continguts, ni de l'estat dels esmentats espais web, i no implica recomanació ni aprovació els continguts.

2.- Limitació de responsabilitat.

2.1 L'usuari utilitza aquest lloc web sota la seva pròpia responsabilitat. Ni Hípica La Tossa ni les persones de la seva organització es fan responsables dels errors o omissions sobre els seus continguts, que són merament informatius. Hípica La Tossa tampoc es fa responsable de cap dany que pugui derivar-se de la utilització d'aquest lloc web. O una altra actuació realitzada sobre la base de la informació que es facilita.

3. - Drets de propietat intel·lectual

3.1 Queden reservats a favor de Hípica La Tossa tots els dret sobre la totalitat de continguts d'aquest lloc web ja que hi imatges, sons, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, l'estructura de continguts la forma de presentació d'equips inclosos en la mateixa i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Hípica La Tossa

3.2 Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment de tot o part dels continguts d'aquesta web, així com el seu disseny i la selecció o forma de presentació dels materials inclosos en ella.

3.3 Queda prohibit descompilar, desacoblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat a la mateixa.

4.- Protecció de dades

4.1 Alguns dels serveis inclosos en aquest espai web exigeixen la recollida de dades personals de l'usuari per a la correcta prestació de serveis.

Durant el procés de recollida de dades l'usuari serà informat de manera expressa a través del corresponent Molins de POLÍTICA DE PRIVACITAT, del extrems continguts a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal ( des d'ara LOPD), del compliment amb els requisits establerts al reglament amb els requisits establerts al reglament de mesures de seguretat aprovat segons el Decret Reial 1720/2007, de 21 de desembre en ordre de mantenir el nivell de seguretat de les dades personals i de els requisits establerts a la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la LOPD, els usuaris als quals se sol·licitin o dels que s'obtinguin dades de caràcter personal a través de la pàgina web de Hípica La Tossa seran informats de manera expressa, precisa i inequívoca de el següent:

De l'existència d'un fitxer de dades, de la finalitat de la recollida de dades i dels destinataris de la informació.

Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que li siguin plantejades.

De les conseqüències de l'obtenció de les dades i de les de la negativa a subministrar-les.

De la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i la direcció en la qual es poden exercir així com el procediment que hauran de seguir els usuaris, ja sigui electrònica, postal, telefònica o qualsevol altre.

De la identitat i adreça del responsable del fitxer.

4.2 Consentiment de l'interessat.

L'usuari faciliti voluntàriament les seves dades personals a través d'Internet i per tant s'entén que consent el tractament de les mateixes en els termes en què hagi estat convenientment informat.

El titular podrà revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades fent ús dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

4.3 Usos i finalitats

Les dades personals que es recullen a través de la pàgina web són només adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals es pretenen obtenir.

Aquestes dades no s'utilitzaran per a fins diferents d'aquelles per a les quals es demanen.

4.4 Cancel·lació de dades

Segons preveu la LOPD, les dades seran cancel·lades a pròpia iniciativa de Hípica La Tossa, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat sol·licitades. Igualment seran cancel·lats quan així ho sol·liciti l'interessat.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de dades, considerant únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert el termini de prescripció d'aquestes haurà de procedir a la seva supressió.

4.5 Accés de dades per compte de tercers

Si hi ha terceres persones, entitats, que necessitin intervenir en el desenvolupament de la relació amb els usuaris, se subscriurà el corresponent contracte d'accés previst a l'article 12 de la LOPD.

L'esmentat contracte establirà que l'entitat encarregada del tractament, únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i no les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents dels que figuri en l'esmentat contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació a altres persones, que un cop complerta la prestació contractual, hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament, igual que qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.

4.6 Comunicació de dades

No està prevista cap cessió o comunicació de dades.

4.7 Mesures de seguretat

Hípica La Tossa, l'informa que té implementades en els seus sistemes d'informació les mesures de seguretat corresponents al nivell exigit pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15 / 1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i que són les necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

4.8 Drets dels usuaris

En relació amb les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal . Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud degudament signada, dirigida a Hípica La Tossa situada en Masia Cal Cotillaire s / n 08710 Santa Margarida de Montbui BARCELONA (ESPANYA). La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, contingut concret de la petició o dret que s'exercita i documentació si és el cas.

4.9 Comunicacions comercials per via correu electrònic o mitjans equivalents

l'usuari, en facilitar les seves dades personals, consent expressament en l'enviament de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès, relacionades amb la nostra activitat.

4.10 Confidencialitat

En qualsevol cas, Hípica La Tossa tractarà les dades subministrades pels usuaris a través de la pàgina web amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.